อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง

ชื่อ (Name) อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ตึกเอสโซ่

ที่ตั้ง Location) อาคารเลขที่ 1016 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°43'36.0"N 100°32'33.1"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารสำนักงานให้เช่า : COM (Commercial)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงานบริษัทเอสโซ่ : COM (Commercial)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) เอกชน (ส่วนตัว)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2514

ผู้ออกแบบ Architectural designer) สำนักงานสถาปนิก อินทาเรน

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารศรีเฟื่องฟุ้งเดิมเป็นอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทเอสโซ่ จำกัด แต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจ อาคารบริษัทเอสโซ่จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานให้เช่าและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารศรีเฟื่องฟุ้งในปัจจุบัน