อัฒจันทร์ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

ชื่อ (Name) อัฒจันทร์ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สนามม้านางเลิ้ง (The Grandstand at Royal Turf Club of Thailand under the Royal Patronage)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o76'19.36" N, 100o51'68.67" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารอัฒจันทร์-สนามแข่งม้า (นันทนาการ REC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารอัฒจันทร์-สนามแข่งม้า (นันทนาการ REC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction )
  • พ.ศ.2511 (อาคาร 1)
  • พ.ศ.2515 (อาคาร 2)
  • พ.ศ.2520 (อาคาร 3)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Turf Club of Thailand under the Royal Patronage) หรือที่นิยมเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า สนามม้านางเลิ้ง เป็นสถานที่จัดแข่งขันม้าในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพระยาประดิพัทธภูบาลและพระยาอรรถการประสิทธิ์ ทำหนังสือขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อตั้งสโมสรสนามม้าแข่งเพื่อบำรุงพันธุ์ม้า โดยขอถวายที่ดินของกรมอัศวราชเป็นสถานที่แข่งขัน ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชานุญาตพร้อมพระราชทานนามว่า "ราชตฤณมัยสมาคม" และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาบำรุงพันธุ์ม้า จากนั้นได้สร้างอัฒจันทร์ (grandstand) ถาวรขึ้น